Декларация за защита на данните

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Информация във връзка с личните данни

С настоящия документ сайта BGTHERAPY.com (поддържан и управляван от Светла Банкова, управител на “Институт по интегративна психотерапия и психосоматика, гр. София, 1680, ул. Родопски извор №53, ап. 1) желае да Ви предостави информация относно начина, по който борави с Вашите лични данни, и да получи Вашето съгласие за конкретните цели, както е посочено по-долу.

Обработване на лични данни

Освен ако не е предвидено друго в следващите точки, правното основание за обработване на Вашите лични данни произтича от факта, че то е необходимо с оглед легитимните интереси на BGTHERAPY.com да популяризира продуктите и услугите си:

Управление на отношенията с клиентите

Поддържа система за управление на отношенията с клиентите,където съхранява Ваши лични данни:“Данни за контакт”:

Тази категория лични данни включва, например, Вашето име, адрес, телефонен/ факс/ мобилен номер, имейл или друга информация за онлайн контакт. Получава Данни за контакт от персоналните контакти с Вас или от свободно публикуваните от Вас данни в интернет, които са предоставени за общодостъпно ползване, както и от други публично достъпни източници, например обяви във вестници и списания.

Използва Вашите Данни за контакт, за да рекламира услугите и продуктите си, както и да изпраща професионална информация, която има връзка с услугите на сайта.

“Информация относно Вашите интереси”:

С цел постоянно да рекламира Вашият опит и практика с нейните услуги, фирмата също предоставя възможност за безплатна регистрация от Ваша страна в сайта BGTHERAPY.com, който поддържа и администрира, като Вие сами решавате каква информация за вашия опит и практика и какви контакти ще предоставите на нашите читатели за връзка с вас.

Изпращане на маркетингови/ професионални съобщения

Възможно е администраторите на сайта да използват Вашите Данни за контакт, за да комуникират с Вас чрез телефонни обаждания, директна поща, имейл или други средства за електронна комуникация (например факс, съобщения в интернет страници, текстови съобщения или съобщения в месинджър приложения), за да доставят маркетингови/ професионални съобщения, съдържащи информация относно услуги, продукти или събития, свързани с Вашите интереси в областта на психологията и психотерапията. Независимо от това обаче, маркетинговите/ професионалните съобщения по имейл или други електронни средства за комуникация, както и чрез телефонни обаждания се осъществяват, ако дадете съгласие за това. Ако имате регистрация в сайта преди законовия срок (25.05.2018) за попълване на Декларацията за даване на съгласие и не сте попълнили такава, администраторите са длъжни да защитят Вашите интереси като Ви уведомяват, чрез посочените от Вас контакти в сайта, само и единствено за нуждата от попълването й, защото профилът Ви ще спре да бъде публично достъпен, а чрез нея ще имат правно основание, спазвайки изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, да го активират отново и да е видим за посетителите на сайта BGTHERAPY.com. Имайте впредвид, че мълчанието или липсата на действие от Ваша страна, не следва да представляват съгласие.

Анализ на използването на предоставените Електронни маркетингови/професионални комуникации от Ваша страна

За да персонализира своите Електронни маркетингови/ професионални комуникации, така че да отговарят на Вашите нужди и предпочитания и в зависимост от Вашето съгласие, се анализира начина, по който използвате Електронните маркетингови/ професионални комуникации на BGTHERAPY.com, info@bgtherapy.com и, например дали сте отворили и как сте използвали нашата Електронна маркетингова/ професионална комуникация (например, върху кои връзки сте кликнали).

Предаване на лични данни на трети страни

BGTHERAPY.com предава или осигурявa достъп до Вашите лични данни на трети страни при следните обстоятелства:

Информацията предоставена ни от Вас и с Вашето изрично съгласие за личните Ви данни (имена, област на професионална компетентност, образование и квалификация, контакти и др.) сайта предоставя свободно на своите посетители като форма на безплатна реклама за Вас и връзка между Вас и Вашите клиенти.

Възможно е да предаваме Вашите горепосочени лични данни на други свързани лица на BGTHERAPY.com, които трябва да участват в управлението на услуга или комуникацията към Вас. Независимо от това, други свързани лица на BGTHERAPY.com, ще Ви изпращат директно съответните маркетингови/професионални съобщения по имейл или друго електронно средство, единствено ако дадете съгласие по-долу.

Вашите данни могат да бъдат предоставяни на държавни и Европейски институции, органи, служби и агенции ( НАП, КЗЛД и др.) във връзка със законови проверки.

Период на задържане на лични данни BGTHERAPY.com задържа лични данни, единствено докато това е необходимо с цел продължителни клиентски отношения с Вас. Срока на задържане е до изискване от Ваша страна за коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им или да направите възражение срещу такова обработване. Оттеглянето на съгласието за обработване на личните данни е също толкова лесно, колкото и даването му.

Информация относно Вашите права Вие разполагате по правило със следните права, в зависимост от приложимите закони за защита на личните данни:

Право на информация относно и достъп до личните Ви данни, съхранявани от BGTHERAPY.com;

Право да искате коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните Ви данни;

Право да възразите срещу обработване, поради причини, свързани с легитимни интереси на сайта, обществен интерес, или профилиране, освен ако BGTHERAPY.com докаже, че съществуват защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;

Право на преносимост на данните;

Право на подаване на оплакване пред орган за защита на данните;

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

Ако желаете да упражните своите права, моля, адресирайте искането си до BGTHERAPY.com (поддържан и управляван от Светла Банкова, управител на “Институт по интегративна психотерапия и психосоматика, гр. София, 1680, ул. Родопски извор №53, ап. 1), имейл:info@bgtherapy.com Наред с това, винаги можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на посочения тук физически адрес и на info@bgtherapy.com.

Декларация – съгласие

С подписа си разрешавате на BGTHERAPY.com (поддържан и управляван от Светла Банкова, управител на “Институт по интегративна психотерапия и психосоматика, гр. София, 1680, ул. Родопски извор №53, ап. 1) (наричано по-долу „нас”, „наш” или „ние”), както и други свързани лица на BGTHERAPY.com, участващи в управлението на услуга или комуникация с Вас, да Ви доставят директни маркетингови/професионални съобщения по имейл или други електронни средства за комуникация, съдържащи информация относно услуги, продукти или събития, свързани с Вашите професионални интереси („Електронни маркетингови/професионални комуникации”), както и чрез телефонни обаждания, и да анализират Вашето ползване на Електронните ни маркетингови/професионални комуникации с оглед персонализиране на последните, така че да отговарят на Вашите нужди и предпочитания, както е описано в информацията относно личните данни по-горе.

Можете да оттеглите своето съгласие с действие занапред във всеки един момент. Моля, адресирайте своето изявление за оттегляне до посоченият имейл за контакт, описано в информацията относно личните данни.

Подписвам декларацията:

ВАЖНА Информация във връзка с Вашите лични данни!

BGTHERAPY.com, спазвайки изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, приканва всички свои РЕГИСТРАНТИ да се запознаят и попълнят Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни.

След изтичане на тримесечния срок за запознаване с Декларацията за даване на съгласие (31 ЮЛИ) и Вие не сте дали съгласие, профилът Ви ще спре да бъде публично достъпен.

Имайте в предвид, че мълчанието или липсата на действие от Ваша страна, не следва да представляват съгласие.

Предварително Ви БЛАГОДАРИМ за отделеното време!

 Поздрави,

Екипът на BGTHERAPY.com