Общи условия за електронна търговия чрез интернет страницата на „Интелект Трейнинг” ЕООД – BgTherapy.com

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия се определят условията и реда, при които “Интелект Трейнингг” ЕООД, със седалище и адрес на управление в град София 1680, СО – район Красно село, ул. “ Родопски извор” 53, ет.1, ап. 1 с ЕИК 200753968, осъществява електронна търговия на стоки и услуги чрез интернет страницата си www.bgtherapy.com.

Данни за кореспонденция:

Електронна поща за контакт с клиенти: info@bgtherapy.com

Електронна поща за контакт с партньори: business@bgtherapy.com

Телефони за контакт: 0885 26 44 00/ 678- 200- 5947 (for USA/Canada only)

2. Общите условия са задължителни за “Интелект Трейнинг” ЕООД и всички ползватели на Интернет страницата, участници в електронната търговия.

Раздел IІ

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРАВО НА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА НА „Интелект Трейнинг” ЕООД

1. „Интелект Трейнинг” ЕООД не носи отговорност за предоставена от ползвателя при регистрация на Интернет страницата невярна информация или материали. При установяване на такава „Интелект Трейнинг” ЕООД има право да прекрати без предизвестие достъпа на ползвателя до услугите за електронна търговия.

2. „Интелект Трейнинг” ЕООД се задължава да не предоставя на трети лица предоставена от ползвателя при регистрация на Интернет страницата информация, съдържаща лични данни, включително имейл адреси, освен в следните случаи:

а/ при използване на информацията за собствени статистически проучвания, при рекламиране на стоки и/или услуги, при провеждане на промоции и анкети;

б/ при поискване на информацията от държавен орган и съгласно изискванията на действащото законодателство.

3. С изпращането на своето име и имейл адрес всеки потребител автоматично дава своето съгласие да получава имейли от www.bgtherapy.com, като може да прекъсне по собствено желание своя абонамет във всеки един момент.

4. С приемане на настоящите Общи условия ползвателят дава съгласие информацията, предоставена при регистрация на Интернет страницата да бъде използвана от „Интелект Трейнинг” ЕООД за маркетингови цели. При несъгласие ползвателят попълва електронна форма за възражение.

Раздел ІIІ

УСЛОВИЯ И НАЧИН НА РАЗПЛАЩАНЕ ПРИ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА „Интелект трейнинг” ЕООД

11. Разплащанията при електронна търговия със стоки и/или услуги, предлагани на интернет страницата на „Интелект Трейнинг” ЕООД се извършват по един от следните методи:

а/ всички платежни средства, използвани и предлагани от Epay;

б/ банков превод по следната банкова сметка

Титуляр : “Интелект Трейнинг” ЕООД

Райфайзен банк; BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG46RZBB91551027369506

в) за международни разплащания се използва системата на Paypal.

Раздел IV: Авторски права на използваните материали

1. Всеки потребител на сайта, изпратил до администраторите свои материали за публикуване, носи отговорност за авторските им права.

2. Авторските права на всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидиарно приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство и потребителят, изпратил ги за публикуване, носи единствена отговорност за авторските права.

3. Администраторите на сайта, както и неговите собственици не носят отговорност за авторските права на предоставените материали.

4. Администраторите на сайта си запазват правото да публикуват материали на други автори, като изрично са упоменати техните имена и контактна информация.

5. Настоящите общи условия за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни. За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилага действащото законодателство на Република България.